Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centrály cestovního ruchu KHK, z.s.

 • Hlavní strana
 • O nás
 • Nabídka práce
 • Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centrály cestovního ruchu KHK, z.s.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centrály cestovního ruchu KHK, z.s.

Správní rada Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
vypisuje/vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

Ředitel/Ředitelka Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.

K hlavním cílům Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. (dále CCR KHK, z. s.) patří:

 • Koordinace aktivit a komunikace se subjekty cestovního ruchu z veřejného sektoru, profesních organizací i podnikatelské sféry
 • Zvýšení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a jeho destinací v oblasti cestovního ruchu na základě maximálního využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje
 • Zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace Královéhradeckého kraje a jeho destinací
 • Podpora a spolupráce s destinačními společnostmi na území kraje při realizaci aktivit zaměřených na podporu domácího CR i podporu příjezdů ze zahraničních trhů
 • Flexibilní a efektivní řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji související zejména s udržitelnými formami CR
 • Aktivní spolupráce při implementaci strategie cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
 • Zvýšení účinnosti marketingového plánu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
 • Koordinování a poskytování marketingových servisních služeb v oblasti cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje partnerským subjektům a z toho plynoucí zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a využívání dostupných zdrojů v souladu s principem destinačního managementu „3K“.

Více informací k činnosti Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. v přiložených Stanovách spolku

Místo výkonu práce: Hradec Králové Finanční ohodnocení: dvousložkové

a) základní měsíční odměna 50 000,- Kč (základní finanční ohodnocení)
b) výkonnostní odměna (motivační složka dle výkonu)

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na 5 let s možností prodloužení (zkušební doba v délce 6 měsíců)
Typ smluvního vztahu: Smlouva o výkonu funkce
Termín nástupu: 1. 8. 2021, popř. dle dohody (po ukončení výběrového řízení a po řádném zvolení ředitele/ředitelky na nejbližším zasedání Správní rady CCR KHK, z. s.)

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, svéprávnost, bezúhonnost

Požadavky:
✓ ukončené vysokoškolské/univerzitní vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu (výhodou cestovní ruch, ekonomický směr nebo mediální studia),
✓ minimálně 5 let praxe v oboru cestovní ruch, marketing nebo PR výhodou,
✓ minimálně 3 roky praxe ve vedoucí pozici,
✓ orientace v dotační politice ČR a EU v oblasti cestovního ruchu,
✓ znalost území Královéhradeckého kraje a jeho turistických předpokladů a nabídky,
✓ znalost oblasti destinačního managementu a destinační spolupráce, přípravy a rozvoje produktů cestovního ruchu a marketingové komunikace, znalost destinačního marketingu,
✓ zkušenost s tvorbou rozpočtu organizace a finančním řízením organizace,
✓ anglický jazyk slovem i písmem na velmi dobré komunikativní úrovni a další jazyk na komunikativní úrovni výhodou.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
✓ pokročilá znalost MS Office, Outlook/ MS Word, MS Excel, MS Powerpoint,
✓ řidičský průkaz skupiny B a praxe s řízením vozidla.

Osobnostní předpoklady:
✓ výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti, výborné vyjadřování, schopnost samostatného jednání a vystupování, manažerské schopnosti, schopnost vyjednávat, reprezentativní vystupování,
✓ proaktivní a samostatný přístup k řešení úkolů, kreativita, schopnost přicházet s návrhy řešení,
✓ týmová spolupráce,
✓ časová flexibilita.

Nabízíme:
✓ možnost podílet se na rozvoji Královéhradeckého kraje, především v oblasti cestovního ruchu,
✓ různorodou, kreativní a motivující práci,
✓ možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí,
✓ uplatnění manažerských dovedností,
✓ odpovídající mzdové ohodnocení a další benefity/motivující finanční ohodnocení,
✓pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
✓ možnosti dalšího vzdělávání,
✓ příjemné pracovní prostředí v centru Hradce Králové.

Očekáváme:
✓ strategické uvažování,
✓ efektivní a vstřícnou komunikaci se zainteresovanými osobami,
✓ schopnost analyticky a koncepčně myslet,
✓ schopnost vedení lidí,
✓ odolnost vůči stresu,
✓ schopnost kooperace a koordinace – vyjednávací schopnosti a vyvažování různorodých zájmů,
✓ spolehlivost, důkladnost, důslednost a pečlivost,
✓ inciativu, kreativitu a výkonnost.

Náplň práce ředitele/ředitelky: 
Zodpovídá za chod Centrály cestovního ruchu KHK a naplňování jejich hlavních cílů, přičemž mezi jeho povinnosti patří zejména následující:

✓ Zastupuje Spolek navenek v souladu se Stanovami spolku a NOZ (zákonem č. 89/2012 Sb.),
✓ Řídí se pokyny a rozhodnutími Správní rady Spolku, pokud nejsou v rozporu s NOZ nebo se Stanovami Spolku,
✓ Svolává zasedání Členské schůze a účastní se osobně zasedání Členské schůze Spolku, účastní se osobně zasedání Správní rady Spolku, účastní se osobně zasedání Kontrolní komise Spolku, pokud si Kontrolní komise vyžádá jeho/její přítomnost,
✓ Aktivně se podílí na přípravě střednědobé koncepce CCR a jejím naplňování
✓ Připravuje návrh Ročního plánu, jehož součástí je i návrh rozpočtového rámce, a spolupracuje se Správní radou Spolku na přípravě návrhu marketingového plánu CCR,
✓ Dodržuje Strategický plán schválený Členskou schůzí Spolku,
✓ Dodržuje Roční plán schválený Správní radou Spolku,
✓ Je odpovědný/á za plnění Strategického plánu a Ročního plánu,
✓ Vede řádně spolkovou agendu Členské schůze, Správní rady, Kontrolní komise a seznam Členů,
✓ Zajišťuje archivaci veškerých zápisů ze zasedání Členské schůze, Správní rady a Kontrolní komise,
✓ Zajišťuje vedení účetnictví nebo daňovou evidenci Spolku,
✓ Poskytuje všem orgánům Spolku veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon jejich kompetencí,
✓ Zastupuje Spolek při jednání s orgány Královéhradeckého kraje,
✓ Zastupuje Spolek při jednání Rozhodčí komise,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon hlavní činnosti Spolku,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon vedlejší hospodářské činnosti Spolku, a to samostatně, tj. svou vlastní činností (prací) nebo prostřednictvím zaměstnanců
✓ Ředitel nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti Spolku, ani coby Aktér CR (poskytovatel), a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Spolku pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jaký má Spolek, nebo jedná-li se o Aktéra CR (poskytovatele), nebo osobu v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má Spolek, nebo jedná-li se o Aktéra CR (poskytovatele).

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 330, 737 997 977

Uzávěrka přihlášek je 15. 07. 2021 do 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na Královéhradecký kraj na níže uvedenou adresu).

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Královéhradecký kraj
Mgr. Kateřina Churtajeva
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Náležitostí přihlášky jsou:
✓ jméno, příjmení a titul zájemce,
✓ datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
✓ místo trvalého pobytu zájemce,
✓ telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady/přílohy:
✓ životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech, praxi a motivační dopis,
✓ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti),
✓ ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, případně certifikát jazykového vzdělání,
✓ návrh vize řízení a činností organizace Centrály cestovního ruchu KHK, z. s. v rozsahu cca 3 stran (opatřený datem a podpisem zájemce), kandidát/kandidátka popíše svou představu o fungování CCR KHK, z. s. pro období pěti let a způsob,  jakým ji v tomto období navrhuje vést, včetně tezí pro rozvoj cestovního ruchu v kraji

Obálku s přihláškou označte nápisem: „Výběrové řízení na „Ředitele/Ředitelku Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.“ - NEOTVÍRAT“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších zájemců na obsazované místo. 

Doplňující informace:
✓ Výběrové řízení proběhne v červenci 2021, součástí pohovoru bude test ze znalosti území, prověření jazykových znalostí, pohovor nad koncepcí rozvoje činností a řízení CCR,
✓ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo výběrového řízení v návaznosti na výsledky 1. kola. Případné 2. kolo proběhne v srpnu 2021,
✓ Vítězného zájemce/zájemkyni na místo ředitele/ředitelky CCR KHK, z. s., který/á vzejde z VŘ, bude Správní rada schvalovat do funkce na svém nejbližším zasedání po ukončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku.
Pokud uchazeč/uchazečka v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.

Adresa zaměstnavatele:
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové 

Podzim na Broumovsku

Naplánujte si svůj podzimní pobyt nebo prodloužený víkend.
Broumovsko nabízí pestrou paletu zážitků pro celou rodinu.

Pokračovat

Tipy z katalogu