Na náhorní plošině Ostaše probíhá těžba kůrovcem napadených stromů

Na náhorní plošině Ostaše probíhá těžba kůrovcem napadených stromů

Pro těžbu kůrovcem napadených stromů na Ostaši jsou stanoveny přísné podmínky
Těžba kůrovcem napadených stromů ve vrcholových partiích Ostaše pokračuje. Správci zdejších lesů, tedy Benediktinské hospodářské správě Břevnov, stanovila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko už na jaře pro zásahy přísné podmínky. Pokud by zdejší hospodářské lesy, které jsou tvořeny z větší části monokulturními smrčinami, zůstaly zcela bez zásahu, kůrovec by se rychle rozšířil do okolí.

„Přírodní rezervace na Ostaši chrání především neživou přírodu – náhorní plošinu, skalní stěny, věže a balvaniště. Většinu území pokrývají smrkové lesy hospodářského charakteru. Aby tu vznikl les, který svým složením bude lépe odpovídat přírodním podmínkám, stanovili jsme pro asanaci kůrovcem napadených stromů přísná pravidla - na každém hektaru má být ponecháno asi 30 m3 dřeva, přednostně jedle a borovice, břízy i modříny, ale i suché smrky, které již nemohou být zdrojem kůrovce. Kvůli bezpečnosti turistů bude většina suchých stromů ponechaných k zetlení pokácena a zůstane ležet na zemi. Tam, kde nerostou mladé stromky ze semen starého lesa, budou v příštích letech vysázeny nové. Takový les by měl více odpovídat přirozené druhové skladbě, asi polovinu by měly tvořit buk a jedle doplněné javorem klenem a břízou,“ vysvětluje Petr Kuna z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Sucho posledních let a špatná terénní dostupnost lesa způsobily, že v únoru bylo na náhorní plošině zjištěno napadení smrků lýkožroutem smrkovým na ploše 3 ha o objemu asi 900 m3. Na konci dubna byl rozsah napadení revidován, plocha se zvětšila na 4,2 ha. Těžba kůrovcem napadených stromů začala na konci června. Mezitím došlo k rojení kůrovce a aktuálně bylo k další těžbě vyznačeno přes 2 ha nově napadených porostů v blízkosti Horního labyrintu a okolí Výří brány. Lesníci plánují, že během léta bude vytěženo celkem asi 2 tis. m3 smrkového dřeva napadeného kůrovcem jen na samotné náhorní plošině Ostaše a po ukončení těžebních prací dojde na podzim letošního roku k opravě přístupové cesty.

Výstup na náhorní plošinu není omezen, ale je třeba být opatrný. Těžbu zajišťuje harvestor tak, aby se co nejméně poškodilo přirozené zmlazení. Vytěžené dřevo, které nemá být ponecháno na místě k zetlení, odváží vyvážecí souprava. Na stolovou horu vede od parkoviště pouze jedna přístupová cesta, společná pro lesní dopravu i pro turisty. Kvůli deštivému létu se zde tvoří koleje, místy je rozblácená. Návštěvu Ostaše lze doporučit až po ukončení těžby. Náhradní cíl výletu poskytnou na Broumovsku ostatní pískovcové skály.

Kontakt:
Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko, tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa