Památné stromy

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, zpravidla neobyčejného vzrůstu a vysokého věku, které rostou v obcích, městech i ve volné krajině. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. 

V CHKO Broumovsko bylo do roku 2004 vyhlášeno dvacet památných stromů, z toho ve dvou případech se jedná o skupiny stromů, tedy celkem 25 jedinců. Jedná se o čtrnáct lip, šest jasanů, tři buky a dva duby. Sedm z nich má obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí větší než 5 m.

Mezi nejstarší stromy v CHKO Broumovsko patří Šrůtkova lípa v Machově, Vavřenova lípa ve Velkých Petrovicích a Adršpašská lípa v Horním Adršpachu. Obvody kmenů těchto stromů dosahují téměř sedmi metrů a jejich stáří je odhadováno na 300 až 500 let. Bohužel neexistují žádné písemné podklady, na jejichž základě by bylo možné stáří těchto stromů určit přesně, a protože se jedná o stromy duté, není možné provést zjištění stáří ani spočtením letokruhů pomocí speciálních přístrojů.

Správa CHKO Broumovsko zajišťuje péči o všech 25 jedinců vedených v kategorii památné stromy. Mimo vlastní označení se jedná o odborné ošetřování, zejména provádění zdravotního řezu, zakrývání otevřených dutin stříškami či zajišťování stability pomocí bezpečnostních vazeb.

Památné stromy by měly zůstat jednak pomníky dávných dob, jedinečnou přírodní zajímavostí i příspěvkem k typickému krajinnému rázu obcí. Všem vlastníkům památných stromů i dalších významných stromů patří dík za jejich pochopení pro přírodu a zachování jejích krás. 

Popis památných stromů

 • Adršpašská lípa (Horní Adršpach) 
 • Dub letní (Broumov klášterní zahrada)
 • Berkova lípa (Česká Metuje)
 • Šrůtkova lípa (Machov)
 • Vernéřovická lípa (Vernéřovice)
 • Hrnčířův jasan (Žabokrky)
 • Barešova lípa (Suchý Důl)
 • Vavřenova lípa (Velké Petrovice)
 • Husitská lípa (Žďár nad Metují - Ostaš)
 • Bezděkovský dub (Bezděkov nad Metují)
 • Bohadlova lípa (Vysoká Srbská - Závrchy)
 • Lípa na Krčmově (Horní Adršpach - křižovatka na Krčmově)
 • Buky u Janovic (Janovice - pod hájenkou)
 • Šimočkova lípa (Janovice)
 • Hraniční buk (Libná)
 • Kosova lípa (Vysoká Srbská - Sedmákovice)
 • Bartoňovy jasany (Žďárky)
 • Štajerova lípa (Maršov nad Metují)
 • Maixnerova lípa (Jívka)
 • Adršpašská lípa (Tilia cordata Mill. - památný strom)

Více informací o jednotlivých památných stromech naleznete na stránkách Agentury pro ochranu přírody.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa